سفارش چاپ یوسف جامه

نام و نام خانوادگی(Required)
قیمت: 18 هزار تومان
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 20 MB, Max. files: 2.
  *فایل لوگو ترجیحا فایل PDF با کیفیت باشد*
  قیمت: 30 هزار تومان
  فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 20 MB, Max. files: 2.
   *فایل اسپانسری ترجیحا فایل PDF با کیفیت باشد*
   قیمت: 30 هزار تومان
   قیمت: 15 هزار تومان
   قیمت: 30 هزار تومان
   3) لیست اسامی بازیکن و شماره به صورت نمونه وارد شود : (نام و نام خانوادگی / شماره)
   سایز M
   سایز L
   سایز XL
   سایز 2XL
   سایز 3XL
    
   قیمت: 30 هزار تومان
   فایل ها را به اینجا بکشید
   Max. file size: 20 MB, Max. files: 2.
    *فایل اسپانسری پشت تیشرت ترجیحا فایل PDF با کیفیت باشد*

    1) محل قرار گیری لوگو
    2) محل قرار گیری اسپانسری

    3) محل قرار گیری نام بازیکن
    4) محل قرار گیری شماره بازیکن
    5) محل قرار گیری اسپانسری

    3) محل قرار گیری شماره بازیکن